Algemene-voorwaarden en privacy

Algemene Voorwaarden inzake verhuur door Interlijmwerken 

1.Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Interlijmwerken met huurders gesloten en betreffen de in deze AV genoemde materialen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder: Verhuurder: Interlijmwerken, Zwaluwstraat 15,B 2960 Brecht Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst/offerte of bestelbon materialen en/of diensten huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.       Materialen: alle goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires. Diensten: alle diensten die verhuurder voor huurder levert

3. Huurperiode

De materialen worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 week. De huurperiode vangt aan op de huurdatum, zodra de gehuurde materialen geleverd zijn tot deze terug worden opgehaald.

4. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen adhv ontvangen offerte en daarmee akkoord te gaan door offerte getekend retour te sturen per mail of post.

5. Waarborg

De borg tbv 150 € wordt met de eerste factuur na verhuur verrekent.  Na afloop van de huurperiode wordt deze terugbetaald, tenzij al dan niet opzettelijk schade aan de gehuurde materialen werd aangebracht zoals beschreven in Art. 13. van deze AV

6. Annulering

Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft geplaatst en bevestigd en vervolgens deze reservering wenst te annuleren, kan de verhuurder 25% van de huursom aanrekenen bij annulering 2 weken voor de gereserveerde datum en 30% van de huursom bij annulering 1 week voor de gereserveerde datum opeisen. Bij annuleringen meer dan 3 weken voor de huurdatum zullen geen annuleringskosten worden berekend. Als de verhuurder nog niet vertrokken is naar de huurder worden geen vervoerskosten aangerekend.

7. Gebruik

De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de materialen omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht ten allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, werven of andere plaatsen waar de gehuurde materialen zich bevinden om de toestand van die materialen te laten inspecteren.

8. Vervoer

Het vervoer van de gehuurde goederen gebeurt uitsluitend door de verhuurder.

9. Werking

9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de materialen in goede conditie vanaf magazijn van verhuurder worden geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat de door hem gehuurde materialen beantwoorden aan het doel waarvoor hij de materialen huurt.

9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materialen voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde materialen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde materialen niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

10. In gebreke zijn en schadevergoeding.

10.a Ingeval van beschadiging van de materialen is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

10.b Indien verhuurder ten gevolge van beschadiging aan de materialen een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.a, van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

11. Meldingsplicht 

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de materialen is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

13. Schade

13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.

13.b. Het is huurder niet toegestaan om in de gehuurde materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

13.c. Het is huurder niet toegestaan om de gehuurde materialen te laten voortslepen door enig ander voertuig. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

14. Verzekeringen

14.a Indien de huurder met de kraan schade aan personen of andere materialen veroorzaakt, is de schade NIET verzekerd door Interlijmwerken.

14.b. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen, die bij aanvang van de huurperiode niet waren geconstateerd, alsmede voor schade aan verhuurder ten gevolge van verlies en/of diefstal tijdens de huurperiode.

15. Wettelijke Aansprakelijkheid

Het gebruik van de materialen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder dient er voor zorg te dragen dat de gehuurde materialen worden bestuurd door een persoon met kennis van zaken. De bestuurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door zijn/haar onzorgvuldig handelen.

16. Weigeringsrecht verhuurder

Verhuurder of afgevaardigde van verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of éénzijdig te annuleren of stop te zetten.

17. Gebruik door derden

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

18. Keuring

De verhuurd materialen wordt in goede staat afgeleverd en voorzien van een keuringsbewijs. Bij nieuwe kranen is dit een ingebruikstellingskeuringsbewijs. Bij reeds gebruikte kranen is dit een herkeuringsbewijs. Deze is bij levering 3 maanden geldig. Indien de huurder de kraan voor een langere periode dan 3 maande wenst te huren, in de huurder verantwoordelijk voor de herkeuring na 3 maanden. Alsook de kosten van deze keuring zijn te betalen door de huurder. U kan het gehuurde materiaal zelf laten keuren. Interlijmwerken kan op uw vraag ook een keuring aanvragen en uitvoeren, deze kosten zal de verhuurder dan doorbelasten aan de huurder.

19. recht van toezicht 

Verhuurder heeft het recht iemand te laten toezien op de gehuurde materialen Deze persoon kan het gebruik van de gehuurde materialen ook stopzetten indien nodig, bij voorbeeld bij onzorgvuldig of onvakkundig gebruik waardoor er schade aan te kraan is ontstaan.

20. reclame

Het is verboden de reclamesticker van het gehuurde te beschadigen, onleesbaar te maken of te verwijderen.

 

 

 

PRIVACYVERKLARING INTERLIJMWERKEN

Dit privacybeleid geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens bij het gebruik maken van onze diensten.

Interlijmwerken is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van onze privacyverklaring is altijd beschikbaar op aanvraag.

Welke gegevens verzamelen we over je?

* contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

* betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis

* bestelgegevens

* …

Voor welke gelegenheden en doeleinden gebruiken we je gegevens?

Interlijmwerken gebruikt bij de volgende gelegenheden je persoonlijke gegevens: bij je bestelling, voor onze klantenservice, voor onze leveranciersservice, voor onze facturatiedienst, voor onze eigen ontwikkeling en verbetering, bij wettelijke verplichtingen … We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je bestelling bij Interlijmwerken te beheren. We gebruiken je persoonlijke gegevens om je betalingen te beheren.

Klantenservice

Je persoonlijke gegevens gebruiken we om je vragen te beantwoorden en om klachten af te handelen. Met je persoonlijke gegevens kunnen we je ook technische ondersteuning bieden via e-mail en telefoon. We kunnen je ook zelf contacteren als er een probleem is met je bestelling/dienst.

Ontwikkeling en verbetering

Interlijmwerken wil zichzelf, haar diensten, producten en systemen voortdurend verbeteren. Voor dit doel zullen we je persoonlijke gegevens registreren en bewaren. We analyseren je gegevens hiervoor niet op individueel niveau, alle verwerkingen zullen worden uitgevoerd op gepseudonimiseerde gegevens. Zo kunnen we onze diensten gebruiksvriendelijker maken en ons productaanbod verbeteren.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Interlijmwerken, www.huureenlijmkraan.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Interlijmwerken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Vervulling van wettelijke verplichtingen

Wij zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan verplichtingen in wetten, rechterlijke uitspraken en beslissingen van autoriteiten. Dit omvat het gebruik van je persoonlijke gegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en te verifiëren om de boekhoudregels na te leven. Preventie van misbruik en criminaliteit We gebruiken je persoonlijke gegevens voor verliespreventiebeheer door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden worden nageleefd en om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen. Jouw persoonsgegevens kunnen enkel rechtmatig door ons worden gebruikt en verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

*Het gebruik van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten.

*We beschikken over je uitdrukkelijke en vrije toestemming om je gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

*Het gebruik van je persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

*We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken.

Hoe lang bewaren we je je gegevens?

We bewaren je gegevens enkel zolang als dat nodig is met het oog op de doeleinden en gelegenheden zoals hierboven omschreven. Met andere woorden, we bewaren je gegevens zolang je een actieve klant bent of totdat je je toestemming om je gegevens te bewaren intrekt. Waar bewaren we je gegevens? De persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen worden in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bewaard. Je gegevens zullen nooit buiten Interlijmwerken voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten te verstrekken. Welke categorieën van derden vind je onder de titel “Wie heeft toegang tot je gegevens?”.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Enkel onze werknemers die toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, krijgen toegang tot je gegevens. Deze personen handelen onder toezicht en onder verantwoordelijkheid van Interlijmwerken. Daarnaast doen we ook beroep op externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren zodat we jou onze producten en activiteiten kunnen aanbieden, zoals IT-diensten, financiële, boekhoudkundige, logistieke en soortgelijke andere diensten. Aangezien deze externe leveranciers in het kader van de door ons gevraagde diensten toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens, hebben we technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat jou persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor de doeleinden en gelegenheden zoals hierboven beschreven.
Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kunt Interlijmwerken contacteren om je persoonlijke gegevens te ontvangen via e-mail. Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je altijd het recht om je toestemming op elk ogenblik in te trekken. Wanneer Interlijmwerken je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en digitaal formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend. Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door Interlijmwerken zijn verwerkt, te laten wissen. We kunnen echter wel persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden vereist zijn. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer deze gegevens verwerkt worden met het oog op statistische doeleinden, ingeval van redenen die met je specifieke situatie verband houden. Je hebt het recht om te vragen dat Interlijmwerken de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:

*als je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, kan je om een beperking van de verwerking vragen gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van deze persoonsgegevens te controleren.

*als de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en je ons in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.

*als je bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking, zullen wij deze verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan dir van jou.*als wij de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.Je kan onze klantenservicemedewerkers die je verzoeken in verband met je hierboven vermelde rechten behandelen bereiken via interlijmwerken@telenet.be.